MM 2019 MM 2019

Miejsce konferencji

Pierwszy dzień konferencji (13.06.2019) rozpocznie się na terenie kampusu SGGW w Warszawie – planowane są obrady w sesji plenarnej (w j. polskim oraz w j. angielskim). Po obradach uczestnicy przejadą autokarem do Żelazowej Woli, gdzie znajduje się Dom Urodzenia Fryderyka Chopina oraz Park (zwiedzanie z przewodnikiem). Wieczorem zapraszamy na kolację integracyjną w Pałacu pod Kampinosem (nocleg).

Drugiego dnia (14.06.2019) odbędą się obrady w sekcjach tematycznych. Po zakończeniu konferencji, ok. godz. 15-16, uczestnicy powrócą autokarem na teren kampusu SGGW w Warszawie lub na Dworzec Centralny PKP.

 

Dojazd do kampusu SGGW

Przystanek SGGW Rektorat (autobusy 193, 148, 166, 401).

Wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej w Warszawie: http://warszawa.jakdojade.pl/>

Cennik biletów: http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1

Terminy

31.01.2019 r. – nadsyłanie zgłoszeń (elektroniczny formularz zgłoszeniowy)
28.02.2019 r. – nadsyłanie artykułów
15.03.2019 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Opłaty

Wariant 1 – pełny udział w konferencji (udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, publikacja, nocleg 13/14.06.2019 w pokoju 2-osobowym – Pałac pod Kampinosem w Lesznie) – 1250 zł
Wariant 2 – pełny udział w konferencji udział w obradach, materiały konferencyjne, wyżywienie, publikacja, nocleg 13/14.06.2019 w pokoju 1-osobowym – Pałac pod Kampinosem w Lesznie) – 1350 zł
Wariant 3 – uczestnictwo w konferencji bez publikacji (udział w obradach z wystąpieniem lub bez, materiały konferencyjne, wyżywienie, nocleg 13/14.06.2019 w pokoju 2-osobowym – Pałac pod Kampinosem w Lesznie) - 680 zł
Wariant 4 – uczestnictwo w konferencji bez publikacji udział w obradach z wystąpieniem lub bez, materiały konferencyjne, wyżywienie, nocleg 13/14.06.2019 w pokoju 1-osobowym – Pałac pod Kampinosem w Lesznie) – 780 zł

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji i publikacji od 25 marca 2019 roku, zostanie zwrócona Państwu kwota 700zł (dotyczy wariantu 1 i 2). Pozostałą część stanowią opłaty rezerwacyjne oraz koszt rozpoczętej procedury wydawniczej.
W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 1 maja 2019 roku, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
W przypadku uzyskania dwóch negatywnych recenzji zgłoszonego artykułu, co oznacza nie przyjęcie artykułu do druku, zwrócimy Państwu kwotę 500 zł.

Dane do przelewu

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bank Pekao SA 44 1240 6003 1111 0000 4945 5230
tytułem: 507-20-080900-Q00547-99 Imię i nazwisko MM2019 nr wariantu

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi, że podanie niepełnego tytułu przelewu może spowodować błędne zaksięgowanie wpłaty.

 

Klauzula informacyjna RODO

1. Wykonawca, działając jako administrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), informuje, że będzie przetwarzać przekazane przez Zamawiającego dane osobowe jego reprezentantów i/lub pełnomocników, osób wyznaczonych do kontaktu oraz osób upoważnionych przez niego podpisywania wszelkich oświadczeń w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a związanych z realizacją przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający oświadcza, iż został poinformowany o tym, że:
a) Administratorem ich danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, zwana dalej również „Administratorem”;
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących na mocy RODO pod adresem e-mail: iod@sggw.pl
c) Wszelkie dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust.1 lit. b) RODO- w celu realizacji warunków Umowy, art. 6 ust.1 lit f) RODO- w celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy lub obrony przed takimi roszczeniami, weryfikacji danych w publicznych rejestrach, kontaktowania się w sprawach związanych z wykonaniem Umowy jako prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 ust.1 lit. c ) RODO- w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
d) Odbiorcami państwa danych będą podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie na podstawie stosownej umowy w związku ze świadczonymi przez w/w podmiot usługami na rzecz Administratora, a gwarantującymi należytą realizację celów, o których mowa w pkt c) powyżej;
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz w celu obrony przed takimi roszczeniami;
f) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do w/w danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i realizacji niniejszej Umowy.
i) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, oraz nie będą poddawane profilowaniu.

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania w imieniu Wykonawcy wszystkim osobom wskazanym w ust.1 powyżej, a których dane osobowe udostępni Zamawiającemu w związku z realizacją niniejszej Umowy, informacji, o których mowa w art. 14 RODO, w zakresie analogicznym jak w ust.2.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego na konferencję MM2019 jest jednoznaczne z wyrażeniem Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych przez SGGW.